Regulamin V Edycji Tyskiego Banku Kultury

Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa (regulamin oraz załączniki znajdziesz na dole strony)

Regulamin V Edycji Tyskiego Banku Kultury

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin Tyskiego Banku Kultury, zwany dalej Regulaminem określa zasady organizacji i realizacji Programu „Tyski Bank Kultury”, zwanego dalej Programem.

2. Organizatorem Programu jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach z siedzibą w Tychach 43-100 przy ulicy Bohaterów Warszawy 26, zwane dalej MCK.

3. Regulamin określa zasady współpracy autorów inicjatyw kulturalnych, zwanych dalej Autorami z MCK.

4. Inicjatywy kulturalne to premierowe projekty artystyczne (teatralne, muzyczne, plastyczne, taneczne, warsztaty, wystawy, koncerty i wszystkie inne formy działalności związane z kreowaniem dóbr kulturalnych), które mogą być realizowane przy wsparciu MCK, w siedzibie MCK w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 26, w terminie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 oraz mogą być prezentowane po terminie realizacji projektu na terenie Miasta Tychy i poza jego granicami, zwane dalej Projektami.

5. W Programie zrealizowanych zostanie 7 projektów, które zdobędą największą liczbę punktów podczas oceny przez powołaną przez MCK Komisję Konkursową, złożoną z tyskich Artystów, a także Kapitułę, w której skład wejdą Autorzy realizujący projekty w ramach dotychczasowych czterech edycji Programu. Ocena Komisji pozwala na zdobycie maksymalnie 85 punktów, Kapituły – 20.

6. Końcowa punktacja stanowi sumę punktów przyznanych przez Komisję Konkursową oraz Kapitułę.

 

§ 2

Cele Programu

1. Stymulowanie rozwoju artystycznego twórców związanych z Miastem Tychy.

2. Odkrywanie, rozwijanie oraz wspieranie inicjatyw kulturotwórczych na terenie Miasta Tychy poprzez:

a. pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury,

b. umożliwienie realizacji interesujących przedsięwzięć kulturalnych,

c. promocję dorobku artystycznego lokalnych twórców,

d. stwarzanie płaszczyzny pracy artystycznej pod okiem profesjonalistów oraz umożliwienie prezentacji jej efektów.

 

§ 3

Zasady realizacji Programu

1. Program skierowany jest do twórców związanych z Miastem Tychy. Programem objęte są tylko osoby fizyczne występujące samodzielnie lub tworzące grupy nieformalne lub koła zainteresowań działające na terenie Miasta Tychy i Gminy Tychy. Program nie obejmuje uczestnictwa osób prawnych lub takich jak: stowarzyszenia, szkoły, grupy formalne.

2. Autorów nie obowiązują limity wiekowe, jednak udział osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby nieletniej, małoletniej) wymaga pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych (rodziców/opiekunów prawnych), której wzór stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego.

3. Każdy Autor zainteresowany uczestnictwem w Programie wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.tbk.kultura.tychy.pl, w którym szczegółowo opisuje swój projekt kulturalny.

4. Program będzie realizowany w terminie od 5 listopada 2018 do 31 grudnia 2019 roku.

5. Autorzy zgłoszeń zakwalifikowanych do Programu w czasie realizacji swojego projektu będą mogli korzystać z pomocy merytorycznej i organizacyjnej zapewnianej przez MCK. Pomoc merytoryczna będzie związana z udzielaniem wsparcia przez pracowników MCK oraz konsultacją artystycznej. Pomoc organizacyjna będzie wiązała się z zapewnieniem Autorowi możliwości realizacji projektu przy czym MCK zastrzega sobie wyłączne prawo przeprowadzania procedur związanych z zakupem materiałów lub wyborem podmiotów realizujących na zlecenie MCK wszelkie usługi niezbędne do wykonania projektu, w tym w szczególności prawo do zawierania i negocjowania umów z tymi podmiotami. MCK dopuszcza możliwość, aby wybór i zakup materiałów, na które uzyskano dofinansowanie został dokonany zgodnie z sugestiami Autora.

6. MCK po wyborze projektu dopuszcza możliwość uwzględnienia sugestii Autora w zakresie realizacji części zleconych czynności w celu realizacji projektu przez wskazane przez niego podmioty. Jednak ostateczne prawo wyboru podmiotu w tym przypadku należy do MCK.

7. MCK zastrzega sobie również prawo do wyboru i zaakceptowania ostatecznych warunków i formy promocji projektu uzgodnionej wspólnie z Autorem.

8. MCK zastrzega sobie również prawo własności do wszystkich zakupionych na potrzeby realizacji projektu środków lub materiałów. MCK dopuszcza możliwość przeniesienia na Autora prawa własności do przedmiotów stworzonych lub wykonanych z zakupionych przez MCK środków.

9. Regulamin dopuszcza możliwość uczestnictwa specjalistów i pokrywania w ramach przyznanych środków kosztów ich uczestnictwa w projekcie na zasadach wynikających z Regulaminu i Statutu MCK nadanego uchwałą Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005 r., przy czym MCK zastrzega sobie prawo do decydowaniu o konieczności i potrzebie udziału takich specjalistów w celu realizacji projektu.

10. Regulamin dopuszcza możliwość rozpowszechniania wytworzonych w ramach projektu egzemplarzy dzieł związanych z promocją Autora oraz programu Tyski Bank Kultury w sposób nieodpłatny oraz nie dopuszcza możliwości wprowadzania do obrotu (w szczególności sprzedaży) przez Autorów egzemplarzy dzieł lub utworów stworzonych w ramach realizacji danego projektu po jego zakończeniu. Naruszenie przez Autora niniejszego postanowienia skutkować będzie obowiązkiem zwrotu wszystkich przyznanych Autorowi przez MCK środków dofinansowania projektu.

11. MCK zastrzega iż Autor projektu i Podwykonawcy związani bezpośrednio z Autorem, nie mogą czerpać korzyści materialnych w związku z realizacją projektu.

12. MCK sfinansuje realizację każdego projektu zakwalifikowanego do Programu w kwocie do 6000 zł brutto, przy czym kwota dofinansowania obejmuje również koszty promocji projektu. Na kwotę 6000 zł brutto składa się kwota 5000 zł brutto, która będzie przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu oraz kwota 1000 zł brutto, która będzie przeznaczona na promocję projektu. MCK w uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość innego podziału kwot, o których mowa powyżej, przy czym kwota przeznaczona na promocję nie może przekroczyć połowy z kwoty 6000 zł brutto.

13. MCK zastrzega sobie prawo do przyznania wyższej kwoty dofinansowania projektu ponad kwotę 6000 zł brutto tylko w przypadku projektu prezentującego szczególne walory artystyczne.

14. MCK po szczegółowej analizie wniosku i wszystkich załączników do wniosku zastrzega sobie prawo do wyłącznego decydowania, w odniesieniu do każdego z projektów, o ostatecznej wysokości przyznanej kwoty dofinansowania. MCK zastrzega sobie prawo, przyznania kwoty niższej aniżeli 6000 zł brutto.

15. W celu zgłoszenia do programu Autor jest zobowiązany dostarczyć do MCK w okresie od 5 do 28 listopada 2018 r.:

a) poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz kosztorysem. Koniecznym warunkiem otrzymania dofinansowania jest wskazanie przez Autora w zgłoszeniu kalkulacji całkowitych przewidywanych przez Autora kosztów realizacji projektu. Niespełnienie przez Autora tego warunku będzie skutkować nierozpatrzeniem zgłoszenia przez MCK i jego odrzuceniem bez obowiązku poinformowania o tej okoliczności Autora;

b) podpisane przez Autora oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Tyskiego Banku Kultury, o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych oraz o zgodzie na wykorzystanie dostarczonego materiału promocyjnego na potrzeby związane z promocją zgłoszonych projektów;

c) materiał video promujący zgłaszany projekt, który będzie wykorzystany w prezentacji Projektów na portalu Facebook.com i mediach własnych organizatora (kultura.tychy.pl, tbk.tychy.pl). Dołączony do wniosku materiał musi być zapisany w formacie obsługiwanym przez portal Facebook.com oraz formalnie zaakceptowany przez MCK;

d) w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba małoletnia lub nieletnia, konieczne jest również przedłożenie zgody jego przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).

16. Warunkiem przyjęcia przez MCK zgłoszenia Autora do uczestnictwa w programie jest dostarczenie w terminie od 5 do 28 listopada 2018 r. kompletu dokumentów i materiałów promocyjnych, o których mowa w pkt. 15: pocztą na adres siedziby: Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43 – 100 Tych, drogą mailową na adres: bankkultury@mck.tychy.pl (w przypadku zgłoszeń mailowych prosimy o wysłanie skanu formularza z podpisem) lubosobiście w siedzibie MCK przy ul. Bohaterów Warszawy 26. Zgłoszenia powinny zawierać dopisek: Tyski Bank Kultury. Brak któregokolwiek z elementów zgłoszenia (wniosku, oświadczenia lub materiałów promocyjnych) skutkuje nierozpatrzeniem zgłoszenia przez MCK i jego odrzuceniem bez obowiązku poinformowania o tej okoliczności Autora.

17. Do V edycji Programu nie mogą być zgłaszane projekty, które realizowane były w poprzednich edycjach Programu oraz będące kontynuacją realizowanego wcześniej przedsięwzięcia kulturalnego. MCK w tym przypadku zastrzega sobie prawo do ostatecznego decydowania o dopuszczeniu projektu do udziału w V edycji Programu.

18. Do Programu można zgłosić jedynie projekty, które nie są obciążone prawami osób trzecich w szczególności prawami wynikającymi z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych chyba, że Autor uzyskał pisemną zgodę w/w osób na wykorzystanie ich twórczości na potrzeby projektu zgłoszonego przez Autora.

19. Realizacja projektów, które zakwalifikowały się do udziału w Programie odbywa się w siedzibie MCK przy ul. Bohaterów Warszawy 26. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Autorem, MCK dopuszcza możliwość realizacji części projektu poza siedzibą MCK, jeśli będzie miało to znaczny wpływ na podniesienie poziomu realizacji zadania.

20. Autorzy projektów zakwalifikowanych do programu będą zobowiązani podpisać z MCK umowę na realizację projektu, zwaną dalej „Umową”, w treści której MCK w szczególności określi:

a) wysokość dofinansowania projektu;

b) zasady realizacji projektu;

c) zasady wsparcia realizacji projektu;

d) obowiązki Autora, w szczególności obowiązki związane z nieodpłatną prezentacją na rzecz MCK zrealizowanego projektu oraz sprawami związanymi z nieodpłatnym przekazaniem przez Autora na rzecz MCK określonej w umowie ilości egzemplarzy powstałego w ramach projektu dzieła lub utworu;

e) zasady związane z majątkowymi prawami autorskimi lub licencjami do powstałych w ramach realizacji projektu dzieł lub utworów.

21. MCK zastrzega iż wartość merytoryczna wniosku stanowi integralną część umowy i realizacji projektu.

22. MCK dopuszcza możliwość wspólnego ustalenia warunków wzorca umowy z Autorem przy czym MCK zastrzega sobie w takim przypadku prawo do ostatecznego ustalenia warunków umowy.

 

§ 4

Wybór projektów do realizacji

1. Po upływie terminu zgłoszeń Komisja powołana przez MCK, zwana dalej Komisją Konkursową dokona weryfikacji nadesłanych zgłoszeń i wybierze projekty, które spełniają wymogi formalne wynikające z Regulaminu. Wstępnie wybrane przez Komisję projekty zostaną poddane dalszej selekcji poprzez:

a. merytoryczną ocenę Komisji,

b. głosowanie Kapituły.

2. W Programie zrealizowanych zostanie 7 najwyżej ocenionych projektów spełniających wymogi formalne oraz poddane ocenie pod kątem merytorycznym. Ocenę końcową projektu stanowi suma punktów przyznanych przez powołaną przez MCK Komisję Konkursową i Kapitułę.

3. Aby projekt mógł być zrealizowany w ocenie merytorycznej Komisji Konkursowej musi zdobyć minimum 40 punktów.

4. 10 najlepiej ocenionych (wg kryteriów oceny merytorycznej) przez Kapitułę projektów otrzyma punkty, które doliczone będą do punktacji Komisji Konkursowej. Zasady punktacji Kapituły wskazane są w załączniku nr 2 do Regulaminu.

5. Główne kryteria oceny zgłoszeń – projektów kulturalnych, weryfikowanych przez Komisję są następujące:

a. innowacyjność projektu,

b. sposób realizacji pomysłu,

c. cele główne i szczegółowe projektu,

d. prawidłowy opis projektu wraz z realnością kosztorysu i harmonogramu.

6. Wszystkie pozostałe kryteria oceny zgłoszeń są wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

§ 5

Realizacja programu

1. Program Tyski Bank Kultury realizowany będzie według następującego harmonogramu:

5 – 28 listopada (do godz. 15.00) 2018 r. – nabór wniosków

5 grudnia 2018 r. – ogłoszenie projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną

16 grudnia 2018 r. – ogłoszenie wyników

2. Wyłonione w drodze Konkursu projekty realizowane będą w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

3. W szczególnych przypadkach, na wniosek Autora projektu, istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji projektu.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W przypadku naruszenia przez Autora postanowień niniejszego regulaminu MCK zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji projektu, w tym do rozwiązania wszystkich zawartych z Autorem umów oraz do zarządzania od niego odszkodowania w postaci zwrotu poniesionych przez MCK kosztów związanych z realizacją projektu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej programu.

Regulamin V TBK 2018

Tyski Bank Kultury V – wniosek zgłoszeniowy

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-Tyskiego-Banku-Kultury

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Tyskiego-Banku-Kultury

Załącznik – wzór zgody przedstawiciela ustawowego